Potwierdź zapisanie się na bezpłatny kurs on-line Cyber Security 101

  Twój kurs rozpoczyna się w dniu

  * pola obowiązkowe

  Drogi słuchaczu,

  Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowałeś się zapisać do programu szkoleniowego HackerU Polska ("HackerU") we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i tym samym zapewniłeś sobie miejsce w CS101, 20 godzinnym kursie online, który składa się z podstaw IT i cyberbezpieczeństwa ("CS101"). Po zdaniu egzaminu z CS101, będziesz uprawniony (ale nie zobowiązany) do zarejestrowania się na kurs porządkujący HackerU w ramach programu Cyber Security (zwanego dalej "Faza sortowania") w terminie 3 miesięcy, jak opisano poniżej. Bezpłatny kurs on-line CS101 umożliwi Ci zapoznanie się z podstawami cyberbezpieczeństwa i sprawdzenie swoich predyspozycji do kolejnego etapu programu - Fazy sortowania.

  Warunki ogólne

  1. Ja, niżej podpisany, chciałbym potwierdzić zapisanie się i zarezerwować swoje miejsce na kursie CS101, w trybie weekendowym (sobota, niedziela), od dnia 23-01-2021
  2. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten kurs pozwoli mi na zapoznanie się z Programem Cyber Security i sprawdzenie moich możliwości przed zapisaniem się do drugiego etapu programu - Fazy sortowania.
  3. Zapisanie się na kurs jest bezpłatne. Żadna płatność nie jest wymagana za rejestrację lub zabezpieczenie miejsca na kursie CS101.

  Warunek wstępny zapisania się do drugiego etapu programu – Fazy sortowania

  Uczestnicy muszą spełnić wszystkie poniższe warunki, aby móc zapisać się na kurs porządkujący:

  1. Uczęszczać na wszystkie zajęcia z CS101.
  2. Wziąć udział w końcowym egzaminie umiejętności, ewaluacji i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.
  3. W terminie 3 miesięcy od zakończenia kursu CS101 zakwalifikowani uczestnicy mają prawo zarejestrować się do drugiego etapu programu - Fazy sortowania; w przeciwnym razie słuchacz będzie musiał ponownie wziąć udział w CS101.

  CS101 Zasady i Reguły oraz Postępowanie Słuchacza

  1. Zasady te istnieją w celu ustalenia odpowiednich umiejętności i wpajania właściwych zachowań zawodowych słuchaczom podejmującym pracę w zawodzie Specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.
  2. Zasady te mogą być zastąpione, dodane lub zmodyfikowane przez szkołę lub wykładowcę oferującego lub nauczającego program, po uprzednim pisemnym powiadomieniu zapisanych słuchaczów.
  3. Słuchacz zdaje sobie sprawę z tego, że technologia bezpieczeństwa cybernetycznego rozwija się i postępuje w szybkim tempie, a HackerU zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowania materiałów kursu i porządku tematycznego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, obecnych i nowych standardów branżowych.
  4. HackerU zastrzega sobie prawo do odroczenia otwarcia kursu w związku z ograniczeniami w harmonogramie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć.
  5. HackerU zastrzega sobie prawo do wydalenia słuchaczów, z powodu niewłaściwego lub niedopuszczalnego zachowania lub nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszym dokumencie.
  6. Od słuchacza oczekuje się profesjonalizmu i szacunku dla instruktorów, administratorów, zaproszonych prelegentów i innych słuchaczów podczas wszelkich form komunikacji i korespondencji oraz powstrzymania się od działań, które mogłyby zakłócić powyższe.
  7. Słuchacz nie może, w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, dla słuchaczów, w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, oferować lub w inny sposób świadczyć usług, które są takie same lub podobne do którychkolwiek z HackerU (lub jego oddziałów) programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego do któregokolwiek z obecnych lub przyszłych instruktorów CS101 lub pracowników HackerU, jak również zabiegać o nich czy rekrutować.
  8. Słuchacz rozumie, że wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, nagrania głosowe, nagrania wizualne, itp.) przedstawiane podczas trwania kursu są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
  9. Słuchacz rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, na czas nieokreślony, że wszelka zdobyta w programach szkoleniowych wiedza, techniki i narzędzia mają być używane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa na całym świecie i zasadami etycznymi.
  10. Słuchacz wyraża zgodę i zobowiązuje się do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do celów niezgodnych z prawem lub niestosownych oraz rozumie odpowiedzialność związaną z uzyskaniem takiej wiedzy i informacji, które mają służyć wyłącznie dla większego dobra i ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.

  Własność intelektualna

  W celu uniknięcia wątpliwości, po ukończeniu lub zaprzestaniu przez słuchaczów realizacji bezpłatnego kursu on-line CS101 z jakiegokolwiek powodu, obowiązują następujące postanowienia:

  1. Słuchacz rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty, znaki towarowe i inne prawa własności jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru, w CS101 oraz wszelkie modyfikacje, ulepszenia i inne prace, które są ich pochodnymi, będą zachowane przez organizatora kursu - izraelską firmę HackerU ltd.
  2. SŁUCHACZ LUB JAKAKOLWIEK STRONA TRZECIA nie nabywa żadnych praw, wyraźnych lub dorozumianych, ani do CS101, ani do zmian, ulepszeń lub prac będących ich pochodnymi.
  3. CS101 ani żadna z jego części nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  Niniejszym podpisuję ten dokument, akceptuję warunki i powyższe zasady uczestnictwa, potwierdzam iż nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  *
  *

  Zostałam/em poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz HackerU Polska z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz na stronie tutaj.

  * pola obowiązkowe

  • * Podpisz poniżej: