partner logo
Cyber Security Courses

  Umowa o przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego

  Zawarta w dniu r. w Warszawy ("Umowa") pomiędzy:

  Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, (“Uniwersytet") reprezentowanym przez: prof. dr hab. Pawła Strzeleckiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, oraz

  HackerU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (kod pocztowy 02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432 (”HackerU”) reprezentowaną przez: Marka Gajewskiego, Prezesa Zarządu

  a


  (Ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  (adres domowy, adres do korespondencji)

  *pola obowiązkowe

  Uniwersytet, HackerU i Słuchacz w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.

  I. Przedmiot Umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności i zasad udziału Słuchacza w szkoleniu rozszerzonym w ramach programu „Red Team specialist” w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego ("Szkolenie"), organizowanym przez Uniwersytet we współpracy z HackerU. Program Szkolenia oferowany Słuchaczowi oparty jest na aktualnej wiedzy (przez co podlega ciągłej aktualizacji, tak aby spełniał najwyższe standardy) i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
  2. W drodze niniejszej Umowy Słuchacz wyraża zainteresowanie i zgodę na uczestnictwo w Szkoleniu w formie zajęć zdalnych online / stacjonarnych - w salach lekcyjnych. Zmiana ze Szkolenia zdalnego online na stacjonarne wymaga pisemnej zgody Uniwersytetu. Zakres wymagań technicznych dla Szkolenia online stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
   online
   offline
  3. Szkolenie prowadzone jest w tygodniu, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 17.30 – 21.45 i składa się z 565 godzin lekcyjnych (każda godzina trwa 45 min), w tym 125 godzin lekcyjnych Projektów Końcowych (nauczanie asynchroniczne). Szkolenie rozpoczyna się 28-02-2023 Szkolenie kończy się egzaminem końcowym ("Egzamin"). Informacja o miejscu, terminach i godzinach zjazdów zostanie wydana Słuchaczowi wraz z zawarciem niniejszej Umowy oraz zgodnie z Regulaminem Szkolenia, który stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część. Informacja ta jest również udostępniana w systemie informatycznym prowadzonym przez HackerU dostępnym dla Słuchaczy w ramach Szkolenia.
  4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia Szkolenia, co nie stanowi zmiany Umowy i powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Słuchacza, w sposób przewidziany niniejszą Umową. W przypadku, gdy proponowana data rozpoczęcia Szkolenia będzie niekorzystna dla Słuchacza, Słuchaczowi przysługiwać będzie możliwość rozpoczęcia Szkolenia w innym odpowiednim dla Słuchacza terminie, zaproponowanym przez Uniwersytet. Słuchacz zobowiązany jest do poinformowania w sposób przewidziany niniejszą Umową, Uniwersytetu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu Szkolenia o nieprzystąpieniu do Szkolenia w terminie zaproponowanym przez Uniwersytet. Jeśli Słuchacz nie zdecyduje się na uczestnictwo w żadnym z zaproponowanych terminów Szkolenia, wówczas będzie mu przysługiwać prawo do rezygnacji ze Szkolenia. W takim przypadku Opłata za szkolenie podlega w całości zwrotowi Słuchaczowi.

  II. Oświadczenia Słuchacza

  1. Słuchacz potwierdza, że ukończył 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego Szkolenia Weryfikacyjnego ukończył(-ła) 16 lat i posiada pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na uczestnictwo w Szkoleniu, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Słuchacz potwierdza również, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  2. Słuchacz potwierdza, że pomyślnie zaliczył Szkolenie Weryfikacyjne, co pozwoliło mu na zapoznanie się z treścią i poziomem Szkolenia, oraz na uczestnictwo w nim.
  3. Słuchacz przyjmuje do wiadomości zasady określone Regulaminem Szkolenia i zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni, profesjonalny i pełen szacunku sposób, we wszystkich formach, w tym podczas zajęć, korespondencji i komunikacji z innymi słuchaczami, instruktorami lub administratorami, a także do przestrzegania Regulaminu Szkolenia, wewnętrznych aktów i zarządzeń Uniwersytetu i wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby kolidować z powyższym. Powyższe zasady mogą zostać zastąpione, uzupełnione lub zmodyfikowane w dowolnym czasie przez Uniwersytet, po uprzednim powiadomieniu Słuchaczy Szkolenia w sposób przewidziany niniejszą Umową.
  4. Słuchacz rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się na czas nieokreślony (1) do korzystania z wszelkiej defensywnej i/lub ofensywnej wiedzy, technik i narzędzi nauczanych na Szkoleniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etycznymi; (2) do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do osiągnięcia nielegalnych lub niewłaściwych celów. Słuchacz rozumie odpowiedzialność za uzyskanie takiej wiedzy i informacji, która jest przeznaczona wyłącznie dla większego dobra i do ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.
  5. Słuchacz zobowiązuje się, iż nie będzie w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, zabiegać lub rekrutować pracowników HackerU.
  6. W przypadku finansowania Szkolenia przez wybrany przez Słuchacza podmiot finansujący, Słuchacz wyraża zgodę na przekazywanie przez Uniwersytet temu podmiotowi finansującemu informacji o rezygnacji Słuchacza ze Szkolenia oraz – na żądanie podmiotu finansującego – przekazywanie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających przebieg lub zakończenie Szkolenia przez Słuchacza. Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL,) może następować wyłącznie w celu poświadczenia przebiegu lub zakończenia przez Słuchacza Szkolenia.

  III. Opłaty i zasady zwrotu kosztów

  1. Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za Szkolenie („Opłata za Szkolenie”), w wysokości 23 000 PLN, na którą składają się opłata rezerwacyjna oraz opłata za poszczególne bloki tematyczne. Wpłaty Opłaty za Szkolenie należy dokonać w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, a jeżeli Umowa została zawarta później, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, przelewem na konto bankowe Uniwersytetu: 07 1160 2202 0000 0004 7835 1425.
  2. Płatności na raty. Słuchacz lub Podmiot Finansujący może uiścić Opłatę za Szkolenie jednorazowo lub w ratach, według następującego harmonogramu:
   1. jednorazowo – przed rozpoczęciem Szkolenia, od kwoty Opłaty za Szkolenie udzielany jest rabat w wysokości 5 %, 1 150,00 zł - całkowita kwota do zapłaty 21 850,00 zł.
   2. 2 raty – z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia Szkolenia, a druga rata do dnia 15-07-2023
   3. 10 rat – z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia Szkolenia, każda kolejna płatna do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od pierwszego miesiąca trwania Szkolenia.
  3. Terminowe uiszczenie Opłaty za Szkolenie, o której mowa w ust. 1 (w formie jednorazowej lub kolejnych rat) jest warunkiem uczestnictwa Słuchacza w Szkoleniu.
  4. Za datę uregulowania zobowiązań wobec Uniwersytetu i HackerU uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Uniwersytetu.
  5. Wydanie Słuchaczowi certyfikatu ukończenia Szkolenia następuje w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu wobec Uniwersytetu i HackerU wszystkich należności z tytułu Opłaty za Szkolenie.
  6. Z zastrzeżeniem pkt I.4 Słuchacz jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie na podstawie pisemnego oświadczenia Słuchacza o rezygnacji z udziału w Szkoleniu („Oświadczenie o rezygnacji”) złożonego Uniwersytetowi, z wyjątkiem opłat za bloki tematyczne, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu złożenia Oświadczenia o rezygnacji oraz z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej (10% wartości Opłaty za Szkolenie) za poniesione przez Uniwersytet i HackerU koszty przygotowania Szkolenia
  7. Jeżeli Słuchacz będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie, zwrot ten zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania Oświadczenia o rezygnacji.
  8. Słuchacz będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z pouczeniem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.

  IV. Ogólne zasady Szkolenia

  1. Szczegółowe zasady odbywania Szkolenia i uzyskiwania zaliczeń, zostały opisane w Regulaminie Szkolenia, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
  2. Podstawowym sposobem przekazywania Słuchaczom przez HackerU informacji dotyczących Szkoleń jest system informatyczny, o którym mowa w punkcie I.3. Pozostałe sposoby komunikacji są określone w Regulaminie Szkolenia.
  3. Uniwersytet i HackerU zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Szkolenia (przez HackerU), Materiałów Dydaktycznych (opisanych w Regulaminie Szkolenia), programu Szkolenia, instruktorów oraz godzin i terminów zajęć w celu uwzględnienia ograniczeń w harmonogramie wskutek okoliczności niezależnych od Uniwersytetu czy też HackerU tj. okoliczności, o których Uniwersytet i / lub Hacker U nie wiedział i nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności wynikających ze zmian przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wydalenia Słuchacza za niewłaściwe lub niedopuszczalne zachowanie lub niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej Umowie, a także Regulaminie Szkolenia.

  V. Własność intelektualna

  Słuchacz oświadcza, że rozumie i akceptuje, że:

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do programu edukacyjnego i Materiałów Dydaktycznych (opisanych w Regulaminie Szkolenia), jak również patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe oraz wszelkie ich modyfikacje, ulepszenia i prace pochodne pozostają wyłączną własnością spółki HackerU ltd, zarejestrowanej na podstawie prawa izraelskiego.
  2. Słuchacz, Uniwersytet ani żaden inny podmiot nie nabywa żadnych praw na podstawie niniejszej Umowy, wyraźnych lub dorozumianych, do treści Szkolenia lub Materiałów Dydaktycznych.
  3. Szkolenie, ani żadna jego część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia Opłaty za Szkolenie lub jej zwrotu.
  2. Wszelka korespondencja związana ze Szkoleniem, w tym Oświadczenie o rezygnacji i Wniosek o zwrot Opłaty za Szkolenie, powinna być kierowana na adres: - Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa; infohackeru@mimuw.edu.pl.
   - Słuchacz
  3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie na skutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności wynikających ze zmian przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  4. Podpisując niniejszą Umowę, Słuchacz akceptuje wszystkie zawarte w niej warunki. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).
  5. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
   • Załącznik nr 1 – Program Szkolenia
   • Załącznik nr 2 – Wymogi techniczne
   • Załącznik nr 3 – Regulamin Szkolenia
   • Załącznik nr 4 – Pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w Szkoleniu
   • Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna (RODO) https://cybersecurity.mimuw.edu.pl/privacy-policy/
   • Załącznik nr 6 - Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz ze wzorem formularza
  6. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla UW, a po jednym dla każdej z pozostałych Stron.

  Niniejszym podpisuję ten dokument, akceptuję warunki i powyższe zasady uczestnictwa, potwierdzam iż nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Podpisz poniżej:

  * pola obowiązkowe