partner logo
Finansowanie

  Umowa o finansowanie szkolenia

  Zawarta w dniu 05/03/2024 r. w Warszawy ("Umowa") pomiędzy:

  Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, (“Uniwersytet") reprezentowanym przez: prof. dr hab. Pawła Strzeleckiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, oraz

  HackerU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16a (kod pocztowy 02-092), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432 (”HackerU”) reprezentowaną przez: Marka Gajewskiego, Prezesa Zarządu

  a

  (”Podmiot Finansujący”)

  (Uniwersytet, HackerU i Słuchacz w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.)

  I. Przedmiot Umowy

  1. * Przedmiotem Umowy jest określenie zasad finansowania przez Podmiot Finansujący szkolenia organizowanego przez Uniwersytet i HackerU („Szkolenie”) na rzecz
   Imię i Nazwisko:
   * („Słuchacz”), w ramach umowy o przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego z dnia zawartej przez Uniwersytet i HackerU ze Słuchaczem („Umowa Główna”)

  II. Opłata za Szkolenie

  1. Podmiot Finansujący zobowiązuje się do uregulowania należności z tytułu Umowy Głównej w kwocie 23 000 PLN na rzecz Uniwersytetu i HackerU („Opłata za Szkolenie”), na którą składają się opłata rezerwacyjna oraz opłata za poszczególne bloki tematyczne.
  2. Podmiot Finansujący zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty za Szkolenie, według następującego harmonogramu:
   1. jednorazowo – przed rozpoczęciem Szkolenia,, od kwoty Opłaty za Szkolenie udzielany jest rabat w wysokości 5%, 1 150,00 zł - całkowita kwota do zapłaty 21 850,00 zł;
   2. w 2 ratach, z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia Szkolenia, a druga rata do dnia 15-9-2021
   3. w 10 ratach – z czego pierwsza rata płatna do dnia rozpoczęcia Szkolenia, każda kolejna płatnych do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od pierwszego miesiąca trwania Szkolenia
  3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty za Szkolenie, Podmiot Finansujący zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie/odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności Opłaty za Szkolenie lub którejkolwiek z rat, aż do dnia zapłaty.
  4. Opłaty za Szkolenie należy dokonać na numer rachunku bankowego Uniwersytetu: 07 1160 2202 0000 0004 7835 1425. w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Słuchacza oraz datę rozpoczęcia Szkolenia (punkt I.3 Umowy Głównej).
  5. Za datę dokonania zapłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Uniwersytetu.
  6. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Podmiotu Finansującego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub błędnego tytułu przelewu.
  7. Terminowe uiszczenie Opłaty za Szkolenie, o której mowa w ust. 1 (w formie jednorazowej lub kolejnych rat) jest warunkiem uczestnictwa Słuchacza w Szkoleniu.
  8. Odstąpienie, bądź rozwiązanie Umowy przez Podmiot Finansujący, jak również rozwiązanie Umowy przez Uniwersytet z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Finansującego oraz wygaśnięcie Umowy z upływem terminu na jaki została zawarta, nie zwalnia Podmiotu Finansującego z obowiązku zapłaty, o którym mowa w ust. 2. W sytuacji, gdyby wysokość wpłaconej przez Podmiot Finansujący kwoty była wyższa niż należność Uniwersytetu, nadpłata zostanie zwrócona na konto Podmiotu Finansującego w terminie 21 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy. W sytuacji, gdyby wysokość wpłaconej przez Podmiot Finansujący kwoty była niższa niż należność Uniwersytetu, Podmiot Finansujący jest zobowiązany do pokrycia różnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z fakturą VAT.
  9. Wydanie Słuchaczowi certyfikatu ukończenia Szkolenia następuje w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu wobec Uniwersytetu i HackerU wszystkich należności z tytułu Opłaty za Szkolenie przez Podmiot Finansujący.
  10. W przypadku rezygnacji Słuchacza ze Szkolenia, Podmiot Finansujący jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie na podstawie pisemnego oświadczenia Słuchacza o rezygnacji z udziału w Szkoleniu („Oświadczenie o rezygnacji”) złożonego Uniwersytetowi, z wyjątkiem opłat za bloki tematyczne, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu złożenia Oświadczenia o rezygnacji oraz z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej (10% wartości Opłaty za Szkolenie) za poniesione przez Uniwersytet i HackerU koszty przygotowania Szkolenia :
   1. w przypadku rezygnacji Słuchacza za Szkolenia z powodów, o których mowa w punkcie I.4 Umowy Głównej Opłata za Szkolenie podlega zwrotowi w całości
  11. Jeżeli Podmiot Finansujący będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie, zwrot ten zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania Oświadczenia o rezygnacji od Słuchacza.

  III. Czas trwania Umowy

  1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Szkolenia, nie krócej niż do pełnego uregulowania należności wobec Uniwersytetu i HackerU z tytułu realizowanego Szkolenia.

  IV. Postanowienia końcowe

  1. Wypowiedzenie umowy oraz wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uniwersytetu.
  4. * Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
   Załącznik nr 1 - Umowa o przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego z dnia
  5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu Finansującego i HackerU oraz dwóch dla Uniwersytetu.

  Podpisz poniżej:

  * pola obowiązkowe