Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Współadministratorzy danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, administratorami Państwa danych osobowych są:

 • Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z Uniwersytetem Warszawskim można skontaktować się listownie wysyłając pismo na ww. adres lub tel.: 22 55 20 000. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych UW znajdują się na stronie
 • HackerU Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Z HackerU można skontaktować się listownie wysyłając pismo na ww. adres lub tel.: 22 49 36 359.

Inspektorzy ochrony danych (IOD)

Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres:

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski i HackerU oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski i HackerU oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa zawartej umowy, przyjmowanie dokumentów związanych z realizacją umowy, itp.

2.Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania

Administratorzy zawarli umowę, której przedmiotem jest współpraca przy organizowaniu szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa i będą przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

 • przeprowadzenia rekrutacji na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z przedstawioną ofertą szkoleń – przez okres prowadzenia rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 • zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udziału w szkoleniu – przez okres trwania szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres do 3 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingowych – przez okres prowadzenia kampanii marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu realizacji zawartej umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy. Wszystkie inne dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji.

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 RODO, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na podstawie Państwa zgody.

Wszystkie inne Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

3.Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratorów, którzy muszą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administratorzy zlecą wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, agencje marketingowe, podwykonawcy usług itp.

Państwa dane służbowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez administratorów, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy.

4.Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych1.

5.Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • sprzeciwu.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6.Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji do wykonywania zadań wynikających z zawartej umowy jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.