partner logo

  Umowa o przeprowadzenie szkolenia weryfikacyjnego

  Zawarta w dniu r. w Warszawie ("Umowa") pomiędzy:

  Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, (“Uniwersytet") reprezentowanym przez: prof. dr hab. Pawła Strzeleckiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

  oraz HackerU Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000818636, REGON: 385071728, NIP: 5223174432 (”HackerU”) reprezentowaną przez: Marka Gajewskiego, Prezesa Zarządu

  a


  (Ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  (Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP)

  *pola obowiązkowe

  Uczelnia, HackerU i Uczestnik w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno „Stroną”.

  I. Przedmiot Umowy

  1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków odpłatności i zasad udziału w szkoleniu weryfikacyjnym w ramach programu ”Red Team specialist” ("Szkolenie") w zakresie podstawowych zagadnień informatycznych i bezpieczeństwa cybernetycznego, organizowanym przez Uniwersytet we współpracy z HackerU. Program Szkolenia oferowany Słuchaczowi oparty jest na aktualnej wiedzy (przez co podlega ciągłej aktualizacji, tak aby spełniał najwyższe standardy) i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
  2. W drodze niniejszej Umowy Słuchacz wyraża zainteresowanie i zgodę na uczestnictwo w Szkoleniu : w formie zajęć zdalnych online / lub stacjonarnych - w salach lekcyjnych . Zmiana ze Szkolenia zdalnego online na stacjonarne wymaga pisemnej zgody Uniwersytetu. Zakres wymagań technicznych dla Szkolenia online stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
   online offline
  3. Szkolenie prowadzone jest w weekendy i składa się z 60 godzin lekcyjnych (każda godzina trwa 45 min). Szkolenie rozpoczyna się 06/02/21. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym ("Egzamin"). Informacja o miejscu, terminach i godzinach zjazdów zostanie przekazana Słuchaczowi wraz z zawarciem niniejszej Umowy oraz zgodnie z Regulaminem Szkolenia, który stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część. Informacja ta jest również udostępniana w systemie informatycznym prowadzonym przez HackerU dostępnym dla Słuchaczy w ramach Szkolenia.
  4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia Szkolenia, co nie stanowi zmiany Umowy, i powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Słuchacza, w sposób przewidziany niniejszą Umową. W przypadku, gdy proponowana data rozpoczęcia Szkolenia będzie niekorzystna dla Słuchacza, Słuchaczowi przysługiwać będzie możliwość rozpoczęcia Szkolenia w innym odpowiednim dla Słuchacza terminie, zaproponowanym przez Uniwersytet. Słuchacz zobowiązany jest do poinformowania w sposób przewidziany niniejszą Umową, Uniwersytetu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu Szkolenia o nieprzystąpieniu do Szkolenia w terminie zaproponowanym przez Uniwersytet. Jeśli Słuchacz nie zdecyduje się na uczestnictwo w żadnym z zaproponowanych terminów Szkolenia, wówczas będzie mu przysługiwać prawo do rezygnacji ze Szkolenia.
  5. Pozytywne zdanie Egzaminu i 100% frekwencja na Szkoleniu są warunkiem koniecznym do przystąpienia do kolejnego etapu szkolenia, tj. szkolenia rozszerzonego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach programu ”Red Team specialist”1 ("Szkolenie Rozszerzone"), w ciągu 6 miesięcy od ukończenia Szkolenia. Przekroczenie tego terminu spowoduje konieczność ponownego przystąpienia do Szkolenia i ponownego wniesienia Opłaty za Szkolenie (podyktowane jest to faktem, iż cyberbezpieczeństwo jest bardzo dynamicznie rozwijającym się działem informatyki i koniecznością posiadania przez Słuchacza aktualnej wiedzy w tym zakresie, przed przystąpieniem do Szkolenia Rozszerzonego).

  II. Oświadczenia Słuchacza

  1. Słuchacz potwierdza, że ukończył 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego Szkolenia ukończył(-ła) 16 lat i posiada pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na uczestnictwo w Szkoleniu, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Słuchacz potwierdza również, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Słuchacz przyjmuje do wiadomości zasady określone Regulaminem Szkolenia i zobowiązuje się zachowywać w odpowiedni, profesjonalny i pełen szacunku sposób, we wszystkich formach, w tym podczas zajęć, korespondencji i komunikacji z innymi słuchaczami, instruktorami lub administratorami, a także do przestrzegania, Regulaminu Szkolenia, wewnętrznych aktów i zarządzeń Uniwersytetu i wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby kolidować z powyższym. Powyższe zasady mogą zostać zastąpione, uzupełnione lub zmodyfikowane w dowolnym czasie przez Uniwersytet, po uprzednim powiadomieniu Słuchaczy Szkolenia, w sposób przewidziany niniejszą Umową
  3. Słuchacz rozumie, przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, na czas nieokreślony: (1) do korzystania z wszelkiej defensywnej i/lub ofensywnej wiedzy, technik i narzędzi nauczanych na Szkoleniu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etycznymi; (2) do powstrzymania się, na czas nieokreślony, od wykorzystywania nauczanej wiedzy do osiągnięcia nielegalnych lub niewłaściwych celów. Słuchacz rozumie odpowiedzialność za uzyskanie takiej wiedzy i informacji, która jest przeznaczona wyłącznie dla większego dobra i do ochrony społeczeństwa przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.
  4. Słuchacz zobowiązuje się, iż nie będzie w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby lub podmiotu, zabiegać lub rekrutować pracowników HackerU.
  5. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet i HackerU, jej/jego danych osobowych (zawartych w komparycji Umowy) dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) – szczegółowy zakres i cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna zostały zawarte w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.
  6. Słuchacz zobowiązuje się przestrzegać zasad i warunków korzystania z platformy e-learningowej HackerU wykorzystywanej do prowadzenia Szkoleń. Przed udostepnieniem Słuchaczowi dostępu do wyżej wymienionej platformy, Słuchacz będzie poproszony do zapoznania się z warunkami i zasadami korzystania z niej oraz do potwierdzania ich akceptacji.

  III. Opłaty i zasady zwrotu kosztów

  1. Słuchacz rozumie i zobowiązuje się do uiszczenia dwóch opłat, tj. kwoty 200 PLN (dwieście złotych, 100/100) za rejestrację i rezerwację miejsca na liście Słuchaczy Szkolenia ("Opłata Rejestracyjna"), która zostanie uiszczona przy rejestracji, oraz kwoty 500 PLN (pięćset złotych, 100/100) tytułem opłaty za Szkolenie ("Opłata za Szkolenie"). Wpłaty Opłaty za Szkolenie należy dokonać w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, a jeżeli Umowa została zawarta później, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, przelewem na konto bankowe Uniwersytetu: 07 1160 2202 0000 0004 7835 1425.
  2. W Szkoleniu może wziąć udział tylko Słuchacz, który zapłacił Opłatę Rejestracyjną i Opłatę za Szkolenie.
  3. Opłata Rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
  4. Jeżeli Słuchacz nie zda Egzaminu lub zdecyduje się nie kontynuować Szkolenia w ramach Szkolenia Rozszerzonego, Słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu Opłaty z Szkolenie pod warunkiem, że:
   1. Słuchacz uczestniczył we wszystkich zajęciach w ramach Szkolenia i przystąpił do Egzaminu oraz
   2. W ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia Szkolenia, Słuchacz zgłosił pisemny wniosek o zwrot Opłaty za Szkolenie („Wniosek o zwrot Opłaty za Szkolenie”).
  5. Z zastrzeżeniem pkt I.5 Słuchacz jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie na podstawie pisemnego oświadczenia Słuchacza o rezygnacji z udziału w Szkoleniu („Oświadczenie o rezygnacji”) złożonego Uniwersytetowi:
   1. w przypadku doręczenia Oświadczenia o rezygnacji do dnia rozpoczęcia Szkolenia, Opłata za Szkolenie podlega zwrotowi po pomniejszeniu o poniesione przez Uniwersytet i HackerU koszty na realizację Umowy związane z przygotowaniem zajęć i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Szkolenia, w tym zatrudnienia prowadzących Szkolenie.;
   2. w przypadku rezygnacji Słuchacza ze Szkolenia w trakcie jego trwania, uiszczona przez niego Opłata za Szkolenie podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanych godzin zajęć w ramach Szkolenia, za które została uiszczona Opłata za Szkolenie liczonych od daty doręczenia Oświadczenia o rezygnacji do końca planowego zakończenia zajęć oraz pomniejszonej o koszty związane z przygotowaniem zajęć i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Szkolenia, w tym zatrudnienia prowadzących Szkolenie.
   3. w przypadku rezygnacji Słuchacza za Szkolenia z powodów, o którym mowa w punkcie I.4 i doręczenia Oświadczenia o rezygnacji do dnia rozpoczęcia Szkolenia, Opłata za Szkolenie podlega zwrotowi w całości.
  6. Jeżeli Słuchacz będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty za Szkolenie, zwrot ten zostanie wykonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania Oświadczenia o rezygnacji lub Wniosku o zwrot Opłaty za Szkolenie.

  IV. Ogólne zasady Szkolenia

  1. Szczegółowe zasady odbywania Szkolenia i uzyskiwania zaliczeń, zostały opisane w Regulaminie Szkolenia, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
  2. Podstawowym sposobem przekazywania Słuchaczom przez HackerU informacji dotyczących Szkoleń jest system informatyczny, o którym mowa w punkcie I.3. Pozostałe sposoby komunikacji są określone w Regulaminie Szkolenia.
  3. Uniwersytet i HackerU zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Szkolenia (przez HackerU), Materiałów Dydaktycznych (przez HackerU), programu Szkolenia, instruktorów oraz godzin i terminów zajęć w celu uwzględnienia ograniczeń w harmonogramie wskutek okoliczności niezależnych od Uniwersytetu czy też HackerU tj. okoliczności, o których Uniwersytet i / lub HackerU nie wiedział i nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności wynikających ze zmian przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wydalenia Słuchacza za niewłaściwe lub niedopuszczalne zachowanie lub niestosowanie się do zasad określonych w niniejszej Umowie, a także Regulaminie Szkolenia.

  V. Własność intelektualna

  Słuchacz oświadcza, że rozumie i akceptuje, że:

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do programu edukacyjnego i Materiałów Dydaktycznych (opisanych w Regulaminie Szkolenia) , jak również patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe oraz wszelkie ich modyfikacje, ulepszenia i prace pochodne pozostają wyłączną własnością spółki HackerU ltd, zarejestrowanej na podstawie prawa izraelskiego.
  2. Słuchacz, Uniwersytet ani żaden inny podmiot, nie nabywa żadnych praw na podstawie niniejszej Umowy, wyraźnych lub dorozumianych, do treści Szkolenia lub Materiałów Dydaktycznych.
  3. Szkolenie, Materiały Dydaktyczne, ani żadna część Szkolenia lub Materiałów Dydaktycznych, nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia Opłaty za Szkolenie lub jej zwrotu.
  2. Wszelka korespondencja związana ze Szkoleniem, w tym Oświadczenie o rezygnacji i Wniosek o zwrot Opłaty za Szkolenie, powinna być kierowana na adres:
   - Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa; infohackeru@mimuw.edu.pl
   - Słuchacz
  3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie na skutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, mimo zachowania najwyższej staranności, w szczególności wynikających ze zmian przepisów krajowych lub zagranicznych, wydaniem lub niewydaniem odpowiednich decyzji przez administrację publiczną w kraju lub za granicą, klęskami żywiołowymi, stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, wojnami, zamieszkami, blokadami dróg, strajkami.
  4. Podpisując niniejszą Umowę, Słuchacz akceptuje wszystkie zawarte w niej warunki. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).
  5. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
   • Załącznik nr 1 - Program Szkolenia
   • Załącznik nr 2 – Wymogi techniczne
   • Załącznik nr 3 – Regulamin Szkolenia
   • Załącznik nr 4 – Pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w Szkoleniu
   • Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna (RODO) https://cybersecurity.mimuw.edu.pl/privacy-policy/
  6. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla UW, a po jednym dla każdej z pozostałych Stron.
  *
  *

  Zostałam/em poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.
  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz HackerU Polska z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz na stronie tutaj.

  Podpisz poniżej:

  * pola obowiązkowe